Näkymät 2016

Osavuosikatsaus Q3 2016
4.11.2016

Ramirentin ohjeistus vuodelle 2016

Ramirent arvioi, että vuoden 2016 liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvaa vuoden 2015 tasolta ja vuoden 2016 EBITA-marginaali on alle vuoden 2015 tason.


Markkinanäkymät vuodelle 2016

Ramirent arvioi konevuokrauksen kysynnän pysyvän suotuisana Suomessa ja Ruotsissa rakentamisen korkean aktiviteetin ansiosta. Myös Norjan ja Tanskan markkinoita tukee rakentamisen sektorin aktiviteetti. Baltian maissa konevuokrauksen kysynnän arvioidaan säilyvän vakaana, mutta markkinanäkymien arvioidaan pysyvän epävarmoina Fortrentin markkinoilla Venäjällä ja Ukrainassa. Europe Central –segmentissä Puolan konevuokrausmarkkinoita tukee erityisesti teollisuussektorin aktiviteetti ja Slovakiassa uusien rakennusprojektien aloitukset. Tšekin tasavallan markkinoilla markkinatilanne on taas hiljaisempi rakentamisen määrän laskun vuoksi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramirent laski ohjeistustaan 26.10.2016

Uusi ohjeistus vuodelle 2016:
Ramirent arvioi, että vuoden 2016 liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvaa vuoden 2015 tasolta ja vuoden 2016 EBITA-marginaali on alle vuoden 2015 tason.

Edellinen ohjeistus vuodelle 2016:
Ramirent arvioi, että vuoden 2016 liikevaihto paikallisissa valuutoissa sekä EBITA-marginaali paranevat vuodesta 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puolivuosikatsaus 4.8.2016


RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2016 ENNALLAAN

Ramirent arvioi, että vuoden 2016 liikevaihto paikallisissa valuutoissa sekä EBITA-marginaali paranevat vuodesta 2015.MARKKINOIDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisiin rakennus- ja teollisuus-järjestöjen ennusteisiin yhtiön toimintamaista. Ramirent arvioi konevuokrauksen kysynnän kasvavan useimmilla markkinoilla vuoden 2016 toisella puoliskolla. Rakentamisen aktiviteetin kasvu vaikuttaa kysyntään positiivisesti erityisesti Ruotsissa. Suomessa konevuokrauksen kysyntää tukevat suuret projektit talonrakentamisessa ja eri teollisuuden aloilla. Norjan konevuokraus-markkinoiden odotetaan pysyvän haastavina johtuen heikosta markkinatilanteesta öljy- ja kaasuteollisuudessa. Baltian maissa konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan säilyvän vakaina talo- ja infrarakentamisen aktiviteetin ansiosta. Fortrentin markkinoilla Venäjällä ja Ukrainassa rakentamisen markkinoiden heikentymisen ennustetaan laskevan konevuokrauksen kysyntää. EU-rahoitteisten infrarakentamisen projektien ja teollisuussektorin suotuisan kysynnän myötä Europe Central -segmentin markkinakysynnän arvioidaan paranevan vuoden 2016 toisella puoliskolla.

------------------------------------------------------------------------------


Q1 2016 osavuosikatsaus 4.5.2016

RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2016 ENNALLAAN

Ramirent arvioi, että vuoden 2016 liikevaihto paikallisissa valuutoissa sekä EBITA-marginaali paranevat vuodesta 2015.

MARKKINOIDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Pohjoismaisten konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan Ruotsissa ja Tanskassa lisääntyvän rakentamisen aktiviteetin seurauksena. Suomessa konevuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden kysynnän arvioidaan elpyvän talonrakentamisen ja eri teollisuuden alojen projektiaktiviteetin myötä. Norjan konevuokrausmarkkinoiden odotetaan pysyvän haastavina johtuen heikosta markkinatilanteesta öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä talonrakentamisen vaimeasta aktiviteetista. Baltian maissa konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan säilyvän vakaina vuonna 2016. Fortrentin markkinoilla Venäjällä ja Ukrainassa, rakentamisen markkinoiden heikentymisen odotetaan laskevan konevuokrauksen kysyntää. EU-rahoitteisten infrarakentamisen projektien ja teollisuuden korjaus- ja rakennushankkeiden myötä Europe Central -segmentin markkinanäkymät ovat positiiviset vuodelle 2016. Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisiin rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin kattaen yhtiön kaikki toimintamaat.

-----------------------------------------------------------------------------------

Q4  2015 osavuosikatsaus 11.2.2016

RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Ramirent arvioi, että vuoden 2016 liikevaihto paikallisilla valuuttakursseilla sekä EBITA-marginaali paranevat vuodesta 2015.

MARKKINOIDEN NÄKYMÄT 2016

Segmenttikohtaiset näkymät vuodelle 2016

Suomi
Ramirent arvioi markkinatilanteen Suomen konevuokrausmarkkinoilla olevan vakaa vuonna 2016. Foreconin joulukuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen konevuokraus-markkinoiden odotetaan kasvavan 3,0 % vuonna 2016. Asunto- ja korjausrakentamisen kasvun arvioidaan tukevan Konevuokrauksen kysyntää samaan aikaan kun infrarakentamisen arvioidaan pysyvän vaisuna. Meneillään olevat suuret liike- ja sairaalarakentamisen projektit tulevat kasvattamaan Ratkaisuliiketoiminnan kysyntää. Korjausrakentamisen arvon odotetaan ylittävän uudisrakentamisen arvon myös vuonna 2016. Euroconstructin joulukuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 3,2 % vuonna 2016. Teollisuuden sektorilla Konevuokrauksen ja Ratkaisuliiketoiminnan kysynnän arvioidaan elpyvän energia-alan, laivanrakentamisen ja paperi- ja selluteollisuuden projektien myötä. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) arvioi, että teollisuuden vuotuiset investoinnit kasvavat 12,9 % vuonna 2016 pääosin tehdasteollisuuden ja energiasektorin projektien ansiosta.

Ruotsi
Ramirent arvioi kysynnän konevuokrausmarkkinoilla olevan suotuisaa vuonna 2016. Euroconstructin joulukuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 2,8 % vuonna 2016. Konevuokrauksen ja Ratkaisuliiketoiminnan kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2016 korkean asuntorakentamisen aktiviteetin sekä Tukholmassa ja Göteborgissa meneillään olevien suurten infrarakentamisen projektien ansiosta. Korjausrakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan ikääntyvän kiinteistökannan, energiatehokkuusvaatimusten ja valtion tukien ansiosta. Liike- ja teollisuusrakentamisen projektien arvioidaan tukevan Ratkaisuliiketoiminnan kysyntää. Siirtokelpoisten tilaratkaisujen markkinatilanteen arvioidaan säilyvän suotuisana julkisen sektorin korkean kysynnän ansiosta.

Norja
Ramirent arvioi markkinatilanteen Norjan konevuokrausmarkkinoilla säilyvän haasteellisena vuonna 2016. Hidas talouskasvu, alhainen öljyn hinta ja vaisu talonrakentamisen aktiviteetti vaikuttavat negatiivisesti Konevuokrauksen ja Ratkaisuliiketoiminnan kysyntään. Euroconstructin joulukuussa 2015 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 3,9 % vuonna 2016. Kasvun moottorina toimii kuitenkin infrarakentaminen, kun taas konevuokrausmarkkinoihin enemmän vaikuttavien asunto- ja toimitilarakentamisen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Norjan öljyteollisuuden liiton mukaan öljy- ja kaasuteollisuuden investointien ennustetaan laskevan 10,0 % vuonna 2016. Ramirent arvioi kysynnän Siirtokelpoisissa tilaratkaisuissa pysyvän vaatimattomana öljy- ja kaasuteollisuudessa, mutta paranevan julkisella sektorilla.

Tanska
Ramirent arvioi Tanskan konevuokrausmarkkinoiden kasvavan vuonna 2016 rakentamisen suosiollisen aktiviteetin johdosta. Euroconstructin joulukuussa 2015 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 2,3 % vuonna 2016. Konevuokrauksessa kysyntää vauhdittivat kaupungistuminen sekä vahva kokonaiskysyntä asunto- ja infrarakentamisen sektoreilla. Teollisuudessa markkinanäkymien arvioidaan olevan hyvät talouskasvun ja teollisuuden luottamuksen paranemisen myötä. Ramirent arvioi, että Konevuokrauksen ja Ratkaisuliiketoiminnan kysyntää tukee vuonna 2016 laaja uusien sairaaloiden rakennusohjelma. Päiväkotien, koulujen ja terveyskeskusten korjausrakentamisen arvioidaan vauhdittavan Siirtokelpoisten tilaratkaisujen kysyntää vuonna 2016. 

Baltian maat
Ramirent arvioi Baltian konevuokraus-markkinoiden kokonaiskysynnän olevan vakaata vuonna 2016. Euroconstructin joulukuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Baltian rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,5 % vuonna 2016. Infrarakentamisen ennustetaan kasvavan kaikissa Baltian maissa EU:n sekä julkisen sektorin rahoituksen ansiosta. Tämän arvioidaan hyödyttävän Konevuokrauksen ja Siirtokelpoisten tilaratkaisujen liiketoiminta-alueita. Toimitilarakentamisen aktiviteetin kasvun odotetaan vauhdittavan Konevuokrauksen ja Ratkaisuliiketoiminnan kysyntää. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän lähes viime vuoden tasolla vuonna 2016.

Fortrent (Venäjä ja Ukraina)
Öljyn hinnan lasku vaikuttaa negatiivisesti Venäjän talouteen ja rakentamiseen. Ruplan ja Venäjän rahoitusmarkkinoiden epävakaus heijastuvat talouskasvuun Venäjällä. Ukrainan kriisin johdosta EU:n ja Yhdysvaltojen Venäjälle asettamat taloudelliset sanktiot ovat edelleen voimassa, mikä aiheuttaa epävarmuutta Venäjän taloudessa. Rakennusmarkkinoiden heikentynyt tilanne vaikuttaa konevuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden kysyntään Venäjällä vuonna 2016. Euroconstructin joulukuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinoiden odotetaan supistuvan 2,6 % vuonna 2016. Ennusteen mukaan kaikki rakentamisen sektorit pois lukien infrarakentaminen supistuvat vuonna 2016. Ukrainassa näkymät säilyvät haastavina.

Europe Central
Ramirent arvioi kokonaiskysynnän Europe Central -segmentin konevuokrausmarkkinoilla olevan suotuisaa vuonna 2016. Euroconstructin joulukuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Europe Central –segmentin rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 5,8 % vuonna 2016. Konevuokrauksessa kysyntää arvioidaan vauhdittavan voimalaitosten korjaukset ja rakentaminen, tuulivoimaprojektit sekä EU-rahoitteiset infrarakentamisen projektit. Erityisesti toimitilarakentamisen aktiviteetin lisääntymisen arvioidaan kasvattavan Ratkaisuliiketoiminnan kysyntää.

Jaa tämä sivu