Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Hallitus on hyväksynyt sekä sisäisen valvonnan että riskienhallinnan periaatteet.

Ramirentin riskienhallinnan tarkoituksena on tarjota hallitukselle ja johdolle kohtuullinen varmuus yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisesta, taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta ja oikeellisuudesta sekä sovellettavien säännösten ja sisäisten ohjeiden noudattamisesta.

Ramirentin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisjärjestelmä perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO 2013) määrittämään viitekehykseen sekä riskienhallinnan ISO 31000:2009 -standardiin. Ramirentin sisäinen valvonta koostuu viidestä pääalueesta: kontrolliympäristö, riskien arviointi, kontrollitoimenpiteet, informaatio ja kommunikaatio sekä seuranta. Ramirentin riskienhallinta on jatkuva liiketoimintaan kiinnittyvä prosessi, johon integroituna osana liittyy sisäinen valvonta.

Taloudelliseen raportointiin liittyen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että Ramirentin julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeaa tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, että ne ovat luotettavia ja että Ramirent noudattaa soveltuvia lakeja, säädöksiä, EU:n hyväksymiä IFRS-standardeja ja muita pörssiyhtiöille asetettuja vaatimuksia. 

Lue lisää Ramirentin hallinto- ja ohjausjärjestelmästäJaa tämä sivu