Hallituksen jäsenet ja toimikausi

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on oltava vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Nykyiseen hallitukseen valittiin vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavat seitsemän varsinaista jäsentä:


Ulf Lundahl, puheenjohtaja, (s. 1952), Master of Law BBA, Ruotsin kansalainen. Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi.

Susanna Renlund, varapuheenjohtaja, (s. 1958), MMM, Suomen kansalainen. Arvioitu yhtiöstä riippumattomaksi ja merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvaiseksi hallituksen jäseneksi.

Kevin Appleton, hallituksen jäsen, (s. 1960), B.A., Britannian kansalainen. Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi.

Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen
, (s. 1955), dipl.ekon., OKT, Suomen kansalainen. Arvioitu yhtiöstä riippumattomaksi ja merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvaiseksi hallituksen jäseneksi.

Erik Bengtsson , hallituksen jäsen, (s. 1969), DI, Ruotsin kansalainen. Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi.

Ann Carlsson , hallituksen jäsen, (s .1966), M.Sc. (Henkilöstöhallinto), Ruotsin kansalainen. Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi.

Tobias Lönnevall, hallituksen jäsen, (s. 1980), M.Sc., Ruotsin kansalainen. Arvioitu yhtiöstä riippumattomaksi ja merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaiseksi hallituksen jäseneksi.


Nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

RAMIRENTIN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Osakeyhtiölain, muun sovellettavan lainsäädännön ja Ramirentin yhtiöjärjestyksen lisäksi Ramirentin hallituksen työtä ja toimintaa ohjaa hallituksen työjärjestys. Työjärjestyksen tarkoituksena on säädellä hallituksen sisäistä työskentelyä. Hallitus ja sen kaikki jäsenet ovat velvollisia työssään ottamaan huomioon ja noudattamaan tarkasti edellä mainittuja lakeja ja sääntöjä.

Hallituksen tehtävät
Osakeyhtiölain mukaan hallitus on vastuussa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen jäsenten tulee suorittaa työnsä yhdessä tai tiettyä asiaa varten nimetyssä
työryhmässä osakeyhtiölakia, Ramirentin yhtiöjärjestystä ja hallituksen työjärjestystä noudattaen. Hallitus on ensisijaisesti vastuussa yhtiön strategiasta sekä asioista, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja luonteen huomioon ottaen ovat taloudellisesti, juridisesti, yleiseltä luonteeltaan tai muutoin  erityisen merkittäviä.

Hallituksen toiminnan arviointi
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain yleensä tilikauden lopussa.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu yleensä vähintään seitsemän kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksiin osallistuu hallituksen jäsenten lisäksi toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri. Yhtiön tilintarkastaja kutsutaan vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.

Hallituksella oli vuonna 2016 yhteensä 9 kokousta. Osallistumisprosentti oli 97.

Työvaliokunta
Hallitus on asettanut yhden valiokunnan, työvaliokunnan, avustamaan hallitusta työssään.

Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja vähintään kaksi jäsentä ja vahvistaa valiokunnan työjärjestyksen. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, paitsi hallituksen myöntämissä yksittäistapauksissa.

Työvaliokunnan velvollisuuksiin kuuluu hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti mm. tarkastusvaliokunnan tehtävät. Työvaliokunnan tehtävä on valmistella ja tehdä esityksiä yhtiön hallitukselle keskittyen seuraaviin alueisiin: yhtiön hallinto, erityiset taloudelliset asiat, riskienhallinta, palkitsemis- ja työsuhdeasiat sekä ohjeistus liittyen strategisiin suunnitelmiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Työvaliokunnan tehtävänä on lisäksi valvoa laskentaan ja taloudelliseen raportointiin liittyviä prosesseja; valmistella tilintarkastajan valintaa, käsitellä tilintarkastusraportit ja seurata asioita, joihin tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota.

Vuonna 2016 työvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Osallistumisprosentti oli 100.

Vuonna 2017 Ulf Lundahl, Susanna Renlund ja Tobias Lönnevall valittiin työvaliokunnan jäseniksi ja Ulf Lundahl valittiin työvaliokunnan puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan tehtävät on annettu työvaliokunnan tehtäväksi hallinnointikoodin 2015 suosituksen 16 mukaisesti. Suosituksen 16 mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki työvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ulf Lundahl on riippumaton myös merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi tämän kokoonpanon olevan tarkoituksenmukainen huomioiden työvaliokunnan tehtävät kokonaisuudessaan sekä valittujen jäsenten osaaminen ja kokemus.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät on annettu työvaliokunnan tehtäväksi hallinnointikoodin 2015 suosituksen 16 mukaisesti. Suosituksen 16 mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki työvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ulf Lundahl on riippumaton myös merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi tämän kokoonpanon olevan tarkoituksenmukainen huomioiden työvaliokunnan tehtävät kokonaisuudessaan sekä valittujen jäsenten osaaminen ja kokemus.

Jaa tämä sivu