Hallituksen jäsenet ja toimikausi

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on oltava vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Nykyiseen hallitukseen valittiin vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavat seitsemän varsinaista jäsentä:


Ulf Lundahl, puheenjohtaja, (s. 1952), Master of Law BBA, Ruotsin kansalainen. Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi.

Susanna Renlund, varapuheenjohtaja, (s. 1958), MMM, Suomen kansalainen. Arvioitu yhtiöstä riippumattomaksi ja merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvaiseksi hallituksen jäseneksi.

Kevin Appleton, hallituksen jäsen, (s. 1960), B.A., Britannian kansalainen. Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi.

Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen
, (s. 1955), dipl.ekon., OKT, Suomen kansalainen. Arvioitu yhtiöstä riippumattomaksi ja merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvaiseksi hallituksen jäseneksi.

Erik Bengtsson , hallituksen jäsen, (s. 1969), DI, Ruotsin kansalainen. Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi.

Ann Carlsson , hallituksen jäsen, (s .1966), M.Sc. (Henkilöstöhallinto), Ruotsin kansalainen. Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi.

Tobias Lönnevall, hallituksen jäsen, (s. 1980), M.Sc., Ruotsin kansalainen. Arvioitu yhtiöstä riippumattomaksi ja merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaiseksi hallituksen jäseneksi.


Nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

RAMIRENTIN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ramirentin hallituksen työtä ja toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015, muu sovellettava lainsäädäntö ja Ramirentin yhtiöjärjestys sekä hallituksen työjärjestys, joka on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ramirent.com. Työjärjestyksen tarkoituksena on säädellä hallituksen sisäistä työskentelyä. Hallitus ja sen kaikki jäsenet ovat velvollisia työssään ottamaan huomioon ja noudattamaan tarkasti edellä mainittuja lakeja ja sääntöjä.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Osakeyhtiölain mukaan hallitus on vastuussa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen jäsenten tulee suorittaa työnsä yhdessä tai tiettyä asiaa varten nimetyssä työryhmässä osakeyhtiölakia, Ramirentin yhtiöjärjestystä ja hallituksen työjärjestystä noudattaen. Hallitus on ensisijaisesti vastuussa yhtiön strategiasta sekä asioista, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja luonteen huomioon ottaen ovat taloudellisesti, juridisesti, yleiseltä luonteeltaan tai muutoin erityisen merkittäviä.

HALLITUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain yleensä tilikauden lopussa.

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu yleensä vähintään seitsemän kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksiin osallistuu hallituksen jäsenten lisäksi toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri. Yhtiön tilintarkastaja kutsutaan vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.

Hallituksella oli vuonna 2017 yhteensä 10 kokousta. Osallistumisprosentti oli 91 %.

TYÖVALIOKUNTA

Hallitus on asettanut yhden valiokunnan, työvaliokunnan, avustamaan hallitusta työssään. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja vähintään kaksi jäsentä ja vahvistaa valiokunnan työjärjestyksen. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, paitsi hallituksen myöntämissä yksittäistapauksissa.

Työvaliokunnan velvollisuuksiin kuuluu hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti mm. tarkastusvaliokunnan tehtävät. Työvaliokunnan tehtävä on valmistella ja tehdä esityksiä yhtiön hallitukselle keskittyen seuraaviin alueisiin: yhtiön hallinto, erityiset taloudelliset asiat, riskienhallinta, palkitsemis- ja työsuhdeasiat sekä ohjeistus liittyen strategisiin suunnitelmiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Työvaliokunnan tehtävänä on lisäksi valvoa laskentaan ja taloudelliseen raportointiin liittyviä prosesseja; valmistella tilintarkastajan valintaa, käsitellä tilintarkastusraportit ja seurata asioita, joihin tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota.

Vuonna 2017 Ulf Lundahl, Susanna Renlund ja Tobias Lönnevall valittiin työvaliokunnan jäseniksi ja Ulf Lundahl valittiin työvaliokunnan puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan tehtävät on annettu työvaliokunnan tehtäväksi hallinnointikoodin 2015 suosituksen 16 mukaisesti.

Suosituksen 16 mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki työvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ulf Lundahl on riippumaton myös merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi tämän kokoonpanon olevan tarkoituksenmukainen huomioiden työvaliokunnan tehtävät kokonaisuudessaan sekä valittujen jäsenten osaaminen ja kokemus.

Vuonna 2017 työvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Osallistumisprosentti oli 100 %.

HALLITUKSEN JA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUSTEN MÄÄRÄ JA OSALLISTUMINEN NIIHIN 2017:

HALLITUS

TYÖVALIOKUNTA

Kevin Appleton

10/10

Erik Bengtsson, jäsen 2017 yhtiökokouksesta

7/10

Kaj-Gustaf Bergh

9/10

Ann Carlsson, jäsen 2017 yhtiökokouksesta

9/10

Anette Frumerie, jäsen 2017 yhtiökokoukseen

1/10

Ulf Lundahl

9/10

5/5

Tobias Lönnevall

10/10

5/5

Mats O Paulsson, jäsen 2017 yhtiökokoukseen

1/10

Susanna Renlund

10/10

5/5


HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS JA RIIPPUMATTOMUUSARVIONTI

Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa kokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huomioon hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa. Hallituksen monimuotoisuuden ja kokonpanon arvioimiseksi kukin hallituksen jäsenehdokas antaa luottamuksellisesti yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti pätevyyden ja ajankäytön arviointia varten tarvittavat tiedot hallituksen kokonpanoa koskevaa esitystä valmisteltaessa.

Hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus valmistellaan suurimpien osakkeenomistajien toimesta. Yhtiön määrittämät hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on saatettu suurimpien osakkeenomistajien käyttöön.

Yhtiön hallituksen jäsenillä on laaja ja monipuolinen osaaminen, ja hallituksen jäsenten nykyinen ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutus- ja kansainvälinen tausta edistävät monimuotoisuuden toteutumista ja sitä kautta tukevat yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittymistä. Yhtiön hallituksessa on yhteensä 7 jäsentä, joista naisia 2, eli noin 29 %. Hallituksen jäsenillä on tutkintoja eri aloilta ja jäsenillä on kansainvälistä kokemusta erityyppisistä tehtävistä. Hallituksen jäsenet tulevat kolmesta eri maasta ja heidän ikänsä vaihtelee 38 ja 65 ikävuoden välillä.

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Jaa tämä sivu