Ramirent Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016: Kasvua ja tulosparannus neljännellä neljänneksellä, koko vuoden tulokseen vaikuttivat kertaerät

Vantaa, Suomi, 2017-02-17 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Ramirent Oyj      Pörssitiedote      17.2.2017 klo 9.00

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Ramirent Oyj:n vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Ramirent-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.ramirent.com.

Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

LOKA-JOULUKUU 2016 LYHYESTI

 • Liikevaihto 180,5 (170,5) miljoonaa euroa, kasvua 5,9 prosenttia tai 7,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
   
 • Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos 21,1 (16,8) miljoonaa euroa tai 11,7 prosenttia (9,9 %) liikevaihdosta
   
 • Raportoitu EBITA-liiketulos 21,2 (16,8) miljoonaa euroa tai 11,7 prosenttia (9,9 %) liikevaihdosta
   
 • Bruttoinvestoinnit 47,0 (42,0) miljoonaa euroa
   
 • Rahavirta investointien jälkeen 11,1 (5,3) miljoonaa euroa

TAMMI-JOULUKUU 2016 LYHYESTI

 • Liikevaihto 665,2 (635,6) miljoonaa euroa, kasvua 4,6 prosenttia tai 6,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
   
 • Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos 68,1 (63,4) miljoonaa euroa tai 10,2 prosenttia (10,0 %) liikevaihdosta
   
 • Kertaerät liittyen tase-erien alaskirjauksiin ja uudelleenorganisointeihin -20,6 miljoonaa euroa
   
 • Raportoitu EBITA-liiketulos 59,2 (66,8) miljoonaa euroa tai 8,9 prosenttia (10,5 %) liikevaihdosta
   
 • Bruttoinvestoinnit 190,8 (139,2) miljoonaa euroa
   
 • Rahavirta investointien jälkeen -20,7 (-6,3) miljoonaa euroa
   
 • Hallitus esittää osingoksi 0,40 (0,40) euroa osakkeelta, joka maksetaan kahdessa erässä

RAMIRENTIN OHJEISTUS VUODELLE 2017

Ramirent arvioi, että vuonna 2017 vertailukelpoinen EBITA-liiketulos kasvaa vuoden 2016 tasolta.

AVAINLUVUT (milj. EUR ja %) 10-12/16 10-12/15 MUUTOS 1-12/16 1-12/15 MUUTOS
Liikevaihto 180,5 170,5 5,9 % 665,2 635,6 4,6 %
Käyttökate (EBITDA) 47,9 43,7 9,5 % 169,0 168,1 0,6 %
Osuus liikevaihdosta, % 26,5 % 25,7 %   25,4 % 26,4 %  
Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos 21,1 16,8 25,5 % 68,1 63,4 7,4 %
Osuus liikevaihdosta, % 11,7 % 9,9 %   10,2 % 10,0 %  
EBITA-liiketulos 21,2 16,8 26,1 % 59,2 66,8 -11,3 %
Osuus liikevaihdosta, % 11,7 % 9,9 %   8,9 % 10,5 %  
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,12 0,11 9,4 % 0,20 0,36 -43,4 %
Bruttoinvestoinnit 47,0 42,0 11,9 % 190,8 139,2 37,1 %
Rahavirta investointien jälkeen 11,1 5,3 108,4 % -20,7 -6,3 n/a
Sitoutunut pääoma kauden lopussa       645,0 600,5 7,4 %
Vertailukelpoinen ROCE %       9,3 % 9,4 %  
Raportoitu ROCE %       6,2 % 10,0 %  
Vertailukelpoinen ROE %       12,1 % 10,9 %  
Raportoitu ROE %       7,2 % 12,1 %  
Nettovelka       345,8 280,9 23,1 %
Nettovelka/EBITDA       2,0x 1,7x 22,4 %
Henkilöstö kauden lopussa (HTV)       2 686 2 654 1,2 %

UUDEN ESMA-OHJEISTUKSEN VAIKUTUKSET
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on julkaissut uuden ohjeistuksen liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin sovellettavaksi viimeistään vuoden 2016 toisen neljänneksen osavuosikatsauksissa. Uuden ohjeistuksen takia Ramirentin tunnusluku "EBITA-liiketulos ilman kertaluonteisia eriä" on korvattu tunnusluvulla "vertailukelpoinen EBITA-liiketulos" vuoden 2016 ensimmäiseltä neljännekseltä lähtien. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsutut erät sisältävät tuottoja ja kuluja, jotka syntyvät Ramirentin liiketoimintoja muuttavien toimien seurauksena tai varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomista eristä kuten uudelleenjärjestelyistä, arvonalentumisista, tase-erien alaskirjauksista tai merkittävistä tuotoista tai tappioista, jotka liittyvät tase-erien tai liiketoimintojen myyntiin. Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos on julkaistu raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi.

RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA TAPIO KOLUNSARKA:

"Koko vuoden 2016 osalta liikevaihtomme kasvoi 6,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja vertailukelpoinen EBITA-liiketulos parani 68,1 (63,4) miljoonaan euroon eli 10,2 prosenttiin (10,0 %) liikevaihdosta. Ramirentin koko vuoden tulosta kuitenkin rasittivat kertaluonteiset tase-erien alaskirjaukset ja uudelleenorganisointikulut liittyen tulosparannusohjelmaan, josta tiedotettiin lokakuussa 2016. Tämän vuoksi koko vuoden raportoitu EBITA-liiketulos laski 59,2 (66,8) miljoonaan euroon tai 8,9 prosenttiin (10,5 %) liikevaihdosta. Emme ole tyytyväisiä vuoden 2016 taloudelliseen suoritukseen ja siksi keskitymme nyt saavuttamaan kestävän kannattavuusparannuksen vuonna 2017.

Neljännen neljänneksen hyvän markkinatilanteen ja sääolosuhteiden ansiosta liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Tämä yhdessä parantuneen liikevaihdon jakauman kanssa kasvatti vertailukelpoista EBITA-liiketulosta 25,5 prosenttia 21,1 (16,8) miljoonaan euroon eli 11,7 prosenttiin (9,9 %) liikevaihdosta. Liikevaihtomme kasvoi kaikilla markkinoilla pois lukien Tanskan toiminnot, ja olen tyytyväinen että saavutimme neljänneksellä useimmilla markkinoillamme hyvän liikevaihdon jakauman. Kasvu oli voimakkainta Suomessa vahvan markkinatilanteen ansiosta, mutta kannattavuus parani vain hieman korkeampien kustannusten sekä palveluiden kasvaneen liikevaihto-osuuden takia. Ruotsissa kannattavuus parani liikevaihdon kasvun, kustannustason vakautumisen ja Konevuokrauksen liiketoiminta-alueen korkeamman liikevaihto-osuuden myötä. Norjassa Konevuokrauksen liiketoiminta-alueella markkinoiden kokonaiskysyntä oli kohtalaista, ja onnistuimme vakauttamaan Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan. Myös Tanskassa kannattavuuden parantumisen trendi jatkui. Europe Central -segmentissä aikaisemmin ilmoitetut uudelleenorganisoinnit paransivat kannattavuutta jo tällä neljänneksellä. Baltian maissa kysyntä oli vakaata, ja toimintojen hyvä kannattavuustaso ylläpidettiin.

Neljänneksellä vahvistimme myös johtoryhmäämme nimittämällä uuden Henkilöstöhallinnon (HR) EVP:n, ja esittelimme uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän avainhenkilöille vuodelle 2017 tukeaksemme maksimaalisesti yhtiön lyhyen aikavälin päätavoitetta parantaa EBITA-liiketulosta vuonna 2017.

Katsoessamme vuoteen 2017 arvioimme, että liiketoimintaympäristömme säilyy pääosin suosiollisena ja keskitymme toteuttamaan kannattavuusparannuksen. Fokuksessamme vuonna 2017 ovat kannattamattomien toimintojen tervehdyttäminen, liikevaihdon jakauman parantaminen, kustannustehokkuuden lisääminen, kaluston tuottavuuden nostaminen ja hinnoittelun kehittäminen. Meillä on paljon työtä edessämme suorituksemme parantamiseksi, mutta haluaisin nyt kiittää Ramirentin työntekijöitä vahvasta sitoutumisesta ja panoksesta haasteellisena vuonna 2016.

Sekä vahvan markkina-aseman että taloudellisen aseman myötä meillä on useita mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaamme pitkällä aikavälillä. Vuokraus on tulevaisuuden toimiala, ja olemme asemoituneet hyvin hyötyäksemme trendeistä koskien ydintoimintojen ulkoistuksia, resurssitehokkuutta ja tuottavuuden parantamisen tarvetta rakentamisen sektorilla. Kattava strategiapäivitys toteutetaan vuoden 2017 aikana."

MARKKINOIDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin yhtiön toimintamaista.
Pohjoismaisten konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin kahdella prosentilla vuonna 2017. Suomessa markkinatilanteen arvioidaan säilyvän suosiollisena kasvavan asuntojen uudisrakentamisen ja suurten toimitilarakentamisen projektien vauhdittamana. Ruotsissa rakentamisen korkean aktiviteetin arvioidaan vaikuttavan positiivisesti konevuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden kysyntään koko maassa. Tanskan ja Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaina tai kasvavan hieman. Baltiassa markkinatilanne vaihtelee maittain. Markkinatilanne on haastava Latviassa, kun taas Virossa ja Liettuassa markkinoiden aktiviteetin arvioidaan paranevan. Fortrentin markkinoilla Venäjällä ja Ukrainassa maiden taloudet ovat elpymisen alkuvaiheessa, minkä arvioidaan piristävän rakentamisen ja konevuokrauksen markkinoita. Puolassa ja Slovakiassa konevuokrausmarkkinoita tukevat uusien projektien aloitukset sekä rakentamisen että teollisuuden sektorilla. Rakentamisen alhaisen aktiviteetin takia markkinatilanne Tšekin tasavallassa on hiljaisempi.

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 270 801 022,76 euroa, josta vuoden 2016 tilikauden tulos on -545 151,16.

Hallitus esittää vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,40 (0,40) osaketta kohti 31.12.2016 vahvistetun taseen perusteella. Ehdotettu osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakerekisteriin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osinko esitetään maksettavaksi kahdessa 0,20 euron erässä, joista ensimmäisen täsmäytyspäivä on 20.3.2017 ja toisen täsmäytyspäivä 18.9.2017. Jos esitys hyväksytään, ensimmäisen erän maksupäivän arvioidaan olevan 4.4.2017 osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n rekisteriin ja 5.4.2017 osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Toinen erä arvioidaan maksettavan 3.10.2017 ja vastaavasti 4.10.2017. Hallitus on valtuutettu asettamaan uuden osingon täsmäytyspäivän ja maksupäivän toiselle erälle mikäli säädökset liittyen Suomen arvo-osuusjärjestelmään muuttuvat tai muuten niin vaaditaan ennen toisen osinkoerän maksua. Osinkoehdotus vastaa 195 prosentin (111 %) osingonjakosuhdetta vuodelta 2016, mikä on yli Ramirentin pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen jakaa vähintään 40 % nettotuloksesta osinkoina. Ehdotettua osinkoa ei ole kirjattu vuoden 2016 tilinpäätökseen. Vuonna 2016 maksettiin 0,40 euron osakekohtainen osinko, joka oli yhteensä 43 099 725,60 euroa.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 17.2.2017 klo 11.00 Klaus K:ssa, Bulevardi 2-4, Helsinki, Studio K.


NETTILÄHETYS JA KONFERENSSIPUHELU

Tiedotustilaisuutta voi seurata perjantaina 17.2.2017 klo 11.00 Suomen aikaa suorana nettilähetyksenä yhtiön nettisivujen www.ramirent.com kautta tai konferenssipuhelun kautta. Puhelinkonferenssinumero: +358 9 8171 0495 (FI), +46 8 5664 2702 (SE), +44 203 194 0552 (UK) ja +1 855 716 1597 (US).

Nauhoitus on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla www.ramirent.com myöhemmin samana päivänä.

KALENTERI VUODELLE 2017

Ramirent noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista.

Tilinpäätös 2016
17.2.2017

Varsinainen yhtiökokous
16.3.2017

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017
9.5.2017

Puolivuosikatsaus 2017
2.8.2017

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017
8.11.2017

Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

LISÄTIETOJA
Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, puh.+358 20 750 3630, tapio.kolunsarka@ramirent.com
Pierre Brorsson, talousjohtaja, puh.+46 8 624 9541, pierre.brorsson@ramirent.com
Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh.+358 20 750 2859, franciska.janzon@ramirent.com

Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2016 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 686 työntekijää 290 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent - More than machines®.

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

Liitteet:

Jaa tämä sivu