Tärkeimmät toimintaohjeet ja periaatteet

Työmme Ramirentissa perustuu systemaattisiin toimintaohjeisiin ja periaatteisiin sekä niihin liittyviin johtamisjärjestelmiin.

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖMME: Ramirent-konsernilla on yhteinen eettinen säännöstö, jossa käsitellään korruption vastaisia toimia, oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin sekä nollatoleranssia lapsityövoimaa, pakkotyötä ja syrjintää kohtaan. Uudet työntekijät perehdytetään eettiseen säännöstöömme, ja säännöstöllä on tärkeä rooli jatkuvassa korruption ja lahjonnan vastaisessa työssämme. Odotamme myös asiakkaidemme, laite- ja palveluntoimittajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kunnioittavan samoja periaatteita. Eettisen säännöstön rikkomukset raportoidaan Ramirent-konsernin johtoryhmälle.

VÄÄRINKÄYTÖSTEN ILMIANTO PAREMMAN RAMIRENTIN RAKENTAMISEKSI : Kaikki sidosryhmämme voivat tehdä ilmoituksen epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä tai vilpillisestä toiminnasta nimettömänä tai omalla nimellään Ramirentin väärinkäytösten ilmiantojärjestelmään. Palvelu toimii kaikilla Ramirentin eri toimintamaiden kielillä. Epäillyt väärinkäytökset selvitetään viipymättä ja luottamuksellisesti, minkä jälkeen ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin uusien väärinkäytösten estämiseksi. Mahdolliset väärinkäytökset raportoidaan Ramirentin hallitukselle ja työvaliokunnalle.

LAATUPOLITIIKKA : Toimialaosaamisemme, tehostetut päätöksentekoprosessit ja uskomme jatkuvaan kehittymiseen saavat meidät palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin. Ramirentin laatupolitiikka määrittelee, miten tämä näkemys heijastuu päivittäiseen työhömme.

TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUS- SEKÄ YMPÄRISTÖPOLITIIKKA : Panostamalla työterveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvään osaamiseen ja varotoimiin emme kehitä vain omaa liiketoimintaamme, vaan edistämme myös ympäristön ja sidosryhmiemme turvallisuutta. Työterveys- ja turvallisuus- sekä ympäristöpolitiikka määrittelevät, miten tämä näkemys heijastuu päivittäiseen työhömme.

RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET : Ramirentin riskienhallinnan päämääränä on tukea strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja hallitsemalla mahdollisia uhkia ja mahdollisuuksia. Riskien arviointi on osa vuosittaista strategiaprosessia ja sen seurantaa. Ramirentin riskienhallinta perustuu COSO ERM -viitekehykseen sekä ISO 31000 -riskienhallintastandardiin.

SISÄINEN VALVONTA : Sisäinen valvonta pyrkii varmistamaan toiminnan tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden, yhtiön omaisuuden asianmukaisen hoidon, raportoinnin avoimuuden ja luotettavuuden ja Ramirentin toimintaperiaatteiden sekä soveltuvien lakien ja määräysten noudattamisen. Se myös pyrkii estämään petokset ja väärinkäytökset. Sisäinen valvonta koostuu viidestä pääalueesta: valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoimenpiteet, tieto ja viestintä sekä seuranta, ja perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) määrittämään viitekehykseen.

HALLINNOINTI : Ramirent noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015, Suomen osakeyhtiölakia, muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä Ramirentin yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Lisätietoja on Ramirentin vuoden tilinpäätöksessä sekä osoitteessa www.ramirent.com.


Jaa tämä sivu